.FILE 2G 3G 4G 5G

Ordlista

Gå direkt till specifika bokstäver: A-E, F-J, K-O, P-S, T-Ö

Följande begrepp används inom Sambi:

A–E

Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som Medlem samt reglerar parternas rättigheter och skyldigheter inom federationen.

Anvisningstjänst: Den tjänst som tillhandahålls för att assistera Användare att i E-tjänsten välja en Identitetsintygsutgivare för sin Användarorganisation.
Engelska: Discovery Service, DS

Användare: En fysisk person inom en Användarorganisation för vilken Identitetsintyg kan utfärdas.
Engelska: user

Användarattribut: Se Attribut.

Användaridentitet: Se Elektronisk identitet.

Användarorganisation: Juridisk person med Användare som tecknat ett Anslutningsavtal. Begreppet innefattar både organisationer som ansluter direkt till Federationstjänsten och de som ansluter via ett Sambiombud. Federationen är öppen för alla organisationer inom hälso-, sjukvårds- eller omsorgsområdet, som behandlar känsliga personuppgifter inom sin respektive verksamhet. Federationen är även öppen för de som arbetar med djurens hälso- och sjukvård.

Medlem som Användarorganisation i Sambi kan vara statliga myndigheter, landsting, kommuner eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare inom vård-, omsorgs och hälsoområdet, till exempel: myndigheter, landsting, kommuner, privata vårdgivare, privata omsorgsgivare, apotek och veterinärer.

Attribut: Egenskap hos en Användare som ligger till grund för beslut om systembehörighet och åtkomsträttighet i en ansluten E-tjänst.
Engelska: attribute

Attributstandard: En beskrivning över hur Attribut inom Sambi ska namnges samt en lista över de behörighetsstyrande Attribut som medlemmarna i Sambi ska sträva mot att begränsa sin användning till.

Attribututgivare: Funktion hos en Användarorganisation som tillhandahåller Attribut för en Användare baserat på Användarens Elektroniska identitet.

Attributförvaltningsgrupp: Den grupp inom Sambi vars uppgift är att koordinera attributanvändning samt granska och bereda beslutsunderlag för standardisering av Attribut inom Sambi.

Attributtjänst: Tjänst för att utveckla och förvalta Sambis Attributstandard.

Autentisering: Verifiering av en påstådd Elektronisk identitet.
Engelska: authentication

Behörighet: Tilldelade rättigheter att använda en informationstillgång på ett specificerat sätt.
Engelska: permission

Betrodd part:  En Användarorganisation, Tjänsteleverantör, Sambiombud eller Underleverantör som innehar en av Sambi aktuell och godkänd Tillitsdeklaration. 

E-id: Se E-legitimation.
Engelska: eID

E-legitimation: Identitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera.
Engelska: e-Identification

E-legitimationsutfärdare, Utfärdare av e-legitimation: Funktion hos en Användarorganisation eller dess Underleverantör som efter en säker identifiering utfärdar och tillhandahåller E-legitimationer till Användare.

E-tjänst: En tjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantör, som baserat på Identitetsintyg medger Användare åtkomst till tjänsten.

F–J

Federation: Ett samarbete mellan Användarorganisationer, Tjänsteleverantörer och Federationsoperatören avseende Elektroniska identiteter och Attribut i syfte att möjliggöra åtkomst till E-tjänster över organisationsgränser.

Federationsoperatör: Den part inom Sambi som ansvarar för att tillhandahålla och driva Sambis Federationstjänst, Tillitsgranskningstjänst och Attributtjänst. Federationsoperatören ansvarar även för processerna medlemshantering, information och hantering av Incidenter.

Fullständig tillitsdeklaration: Granskningsunderlag från Sökande som av Tillitsadministratören bedöms vara komplett och redo att överlämnas till Granskare.

Funktion:  Del av Betrodd Parts lösning för identitets- och behörighetshantering som Tillitsdeklarationen avser och som därför omfattas av Sambis granskning.

Federationstjänst: Tjänst för att hantera Sambis Metadata och den tekniska driften av de system som utgör Sambis gemensamma infrastruktur.

Federationstjänstens förvaltningsråd: Bemannas av representanter för Sambis Medlemmar och Federationsoperatören och ansvarar för Sambis Tekniska krav, tekniska infrastruktur, Attributstandarden och regler avseende incidenthantering.

Funktion:Del av Betrodd Parts lösning för identitets- och behörighetshantering som Tillitsdeklarationen avser och som därför omfattas av Sambis granskning.

Granskare: Densom granskar Tillitsdeklaration från Sökande i enlighet med Tillitsgranskningstjänstens föreskrifter och instruktioner.

Grupp: består av en Gruppföreträdare och en eller flera Gruppmedlemmar.

Gruppföreträdare: En juridisk person som i Federationen företräder Gruppmedlemmar och genom Anslutningsavtal är Medlem som Användarorganisation. Gruppföreträdaren ska dessutom vara Medlem som Tjänsteleverantör i Federationen och ha koppling till säker åtkomst hos eHälsomyndigheten.

Gruppmedlem: En fysisk eller juridisk person med upp till tio anställda med Användare inom hälsa, vård eller omsorg, eller inom djurens hälsa och vård, och som i Federationen företräds av en Gruppföreträdare.

Identifiering: Process vari en Utfärdare av e-legitimation knyter en Elektronisk identitet till en Användares Identitet.
Engelska: identification

Identitet: Ställning såsom varande viss, entydigt bestämd person.
Engelska: identity

Identitetsintyg: Av en Identitetsintygsutgivare utställt intyg i elektronisk form innehållande uppgifter om en Användares Elektroniska identitet och Attribut.
Engelska: Assertion

Identitetsintygsutgivare: Funktion hos en Användarorganisation eller dess Underleverantör som utfärdar Identitetsintyg baserat på Användares Elektroniska identitet och Attribut avsedda för Tjänsteleverantörs E-tjänst.
Engelska: IdP, Identity Provider

IdP: Se Identitetsintygsutgivare.

Incident: Alla informationssäkerhetshändelser som hotar riktigheten, tilliten och tillgängligheten till de Elektroniska identiteter och Attribut som används i Sambi.

Intyg: Se Identitetsintyg.

Intygsutgivare: Se Identitetsintygsutgivare.

K–O

Kontroll av efterlevnad:  En kontroll som genomförs av Sambis Tillitsgranskningstjänst om det finns skäl att misstänka att Sambiombud, Medlemmar eller Underleverantörer inte följer Tillitsramverket eller i det fall en incident inträffat. Kontroll av efterlevnad omfattar även stickprovskontroller som initieras av Federationsoperatören och utförs av Sambis Tillitsgranskningstjänst. Kontroll av efterlevnad hos ett Sambiombuds Användarorganisationer kan, på eget eller på Federationsoperatörens initiativ och instruktioner, komma att utföras av Sambiombudet.

Ledningssystem för Informationssäkerhet: Metodik för kontroll och styrning av verksamhetsrisk, som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, underhålla och förbättra organisationens informationssäkerhetsarbete.

Leverantör: Se Underleverantör.

Medlem: Den Användarorganisation eller Tjänsteleverantör som har tecknat ett Anslutningsavtal.

Metadata: Teknisk information som krävs för samverkan inom Sambi, om Medlemmarna, deras E-tjänster samt deras system för utgivning av Identitetsintyg.

Metadataregister: Det register som Federationsoperatören för och som innehåller Medlemmarnas Metadata.

Offentligt organ: Statlig, regional eller lokal myndighet, sammanslutningar av sådana myndigheter, eller annat organ som lyder under offentlig rätt.

P–S

Rollbaserad åtkomstkontroll: Åtkomstkontroll som utgår från i vilken eller vilka roller som en Användare kan nyttja en E-tjänst.
Engelska: role-based access control

Single sign-on:  En samlad inloggningsprocedur med Autentisering som gäller för en Användares tillgång till flera olika E-tjänster.
Engelska:  single sign-on

Singelinloggning: Se Single sign-on.

Sambi: Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) är en lösning för federativ samverkan, där olika Användarorganisationer, Sambiombud och Tjänsteleverantörer samlas i en gemensam nationell infrastrukturlösning för identiteter och behörighetsstyrande attribut för den svenska vård- och omsorgssektorn. Arbetet inom Sambi samordnas av Federationsoperatören.

Sambiombud: Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Sambis arbetsgrupp: Utgör en referensgrupp till Sambi där i  första hand Sambis Medlemmar ska ges plats, men är även öppen för Underleverantörer och integratörer som bidrar till Sambis utveckling.

Sambis styrgrupp: Styrgruppen upplöstes efter beslut av styrgruppen den 21 november 2019.

SSO: Se Single sign-on.

SP: Se Tjänsteleverantör

Sökanden: Den part vars verksamhet ska Tillitsgranskas. Sökande kan vara en befintlig Medlem, Underleverantör eller Sambiombud. Sökande kan även vara en part som avser att ansöka om att bli Medlem, godkänd Underleverantör eller Sambiombud.

T–Ö

Tekniska krav: De tekniska specifikationer som Medlemmar måste följa för att kunna samverka inom Sambi.

Tillitsadministratör: Administrativ part inom Tillitsgranskningstjänsten som ansvarar för handläggningen av Tillitsdeklarationer och sköter kommunikationen mellan Sökande och Granskare.

Tillitsdeklaration: Medlems, Sambiombuds eller Underleverantörs självdeklaration av hur denne uppfyller Tillitsramverket.

Tillitsdeklarationsmall: Mall som ska användas av Sökande för dennes Tillitsdeklaration.

Tillitsgranskning: Den granskning av Sökandens Tillitsdeklaration som genomförs för att undersöka om Sökanden kan anses uppfylla de krav som Tillitsramverket ställer på Medlem i Sambi.

Tillitsgranskningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören avseende utförande av Tillitsgranskningstjänst.

Tillitsgranskningstjänst: Tjänst för att hantera Sökandens Tillitsdeklaration, kontroll av efterlevnad hos Sökanden samt information till Sökande om hur denne kan utveckla och dokumentera sitt säkerhetsarbete för att uppfylla Sambis säkerhetskrav.

Tillitsgranskningstjänstens förvaltningsråd: Ansvarar för Tillitsgranskningstjänstens förvaltningsprocesser.

Tillitsnivå (LoA): Skyddsklasser som svarar mot olika grader av säkerhet i utfärdandet av E-legitimationer.
Engelska: Levels of assurance (LoA)

Tillitsramverk: De gemensamma säkerhetskrav som ställs på Sambis Medlemmar och Sambiombud, i syfte att Tjänsteleverantörer ska kunna fästa tillit till Identitetsintyg utställda av en Användarorganisation och för att Användarorganisationer ska kunna fästa tillit till Tjänsteleverantörernas hantering av personuppgifter.
Engelska: Trust Framework

Tjänsteleverantör: Medlem inom Sambi som tillhandahåller en eller flera E-tjänster. Medlem som Tjänsteleverantör i Sambi kan utöver Användarorganisationer även sådan verksamhet vara som rekommenderats av en Användarorganisation att vara Tjänsteleverantör. Engelska: Service Provider (SP)

Underleverantör: En underleverantör till Medlem eller till en annan Underleverantör som utför en funktion eller tjänst relevant för Sambis Tillitsramverk.

Åtkomst: Interaktion mellan en Användare och en E-tjänst som resulterar i överföring av information dem emellan eller utnyttjande av resurser.
Engelska: access

Åtkomstkontroll: Funktioner i en E-tjänst som syftar till att reglera och kontrollera en Användares åtkomst till information och resurser.
Engelska: access control

Åtkomsträttighet: Användares behörighet till Åtkomst.
Engelska: access rights

Sidan uppdaterad 2019-03-08

Ordlistan finns även i avtalsbilaga Definitioner. Hör av dig till info@sambi.se om du ser något som behöver korrigeras.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn