.FILE 2G 3G 4G 5G

Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om Sambi

Finns din fråga inte med? Mejla oss på info@sambi.se

Allmänt om Sambi

Hur fungerar Sambi?

Förenklat är federationen en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av användares identiteter och åtkomsträttigheter inom hälsa, vård och omsorg knyts samman med de e-tjänster som ingår i Sambi. Federationsoperatörens roll är att sköta federationens löpande verksamhet, däribland förvalta tillitsramverket och ansvara för centrala funktioner. Attributtjänster för behörighetsinformation och e-legitimationer med intygstjänster kan köpas på marknaden, eller tillhandahållas i egen regi.

Användare inom federationen får åtkomst till e-tjänster utifrån den egna rollen, definierad av den egna organisationen. Inom den egna organisationen hanteras behörighetstilldelning och -administration.

Intygsutfärdaren (IdPn) utfärdar elektroniskt intyg som innehåller information om användarens identitet, roll, åtkomsträttigheter och andra relevanta egenskaper.

Tillitsramverket redovisar vilken fastställd tillitsnivå som federationen tillämpar.

I ett större sammanhang innebär det att Sambi ger en långsiktig trygghet för federationens medlemmar tack vare Sambis skalbara infrastruktur.  Det är en stabil och säker lösning baserad på öppna gemensamma standarder som kompletterar nuvarande identitetslösningar.

Grunden för federationen är tillit. Tilliten är beroende av att alla ingående medlemmar följer det gemensamma regelverket i Sambi.

Läs mer om federationens uppbyggnad här.

Vem står bakom Sambi?

Internetstiftelsen är federationsoperatör och driver Sambi. Vi tycker att det är viktigt med samverkan och tror att öppenhet bidrar till en bättre lösning. Vi strävar efter att vara transparenta i vårt utvecklingsarbete och välkomnar alla som är intresserade av att bidra.

Varför behövs Sambi?

Visionen är att federationen Sambi ska fungera som en nationell mötesplats mellan säkra e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten.

Vad är en federativ infrastrukturlösning för identitets- och behörighetshantering?

Förenklat är det en sammanhållen teknisk infrastruktur där hanteringen av användares identiteter och åtkomsträttigheter knyts samman med alla e-tjänster som är med i federationen.

Grunden för federationen är tillit. Med tillit avses tillit till att alla organisationer som är medlemmar följer det gemensamma regelverket. Det gäller exempelvis hantering av tillitsnivåer, autentisering, behörigheter och elektroniska intyg.

Vad är Sambi?

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) är en federativ infrastrukturlösning för identitets- och behörighetshantering inom hela hälso-, vård- och omsorgssektorn.

Finns det möjlighet att påverka det fortsatta arbetet med Sambi?

Vi som står bakom Sambi idag tycker att det är viktigt med samverkan och tror att öppenhet bidrar till en bättre lösning. Vi strävar därför efter att vara transparenta i vårt utvecklingsarbete och välkomnar alla som är intresserade av att bidra. Ta kontakt med oss, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att ange din e-postadress via startsidan på www.sambi.se och håll koll på vårt kalendarium för kommande evenemang.

Sambis arbetsgrupp välkomnar alla som vill vara med och samverka, påverka och bidra till utvecklingen av Sambi. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet – kontakta oss på info@sambi.se om ni vill delta.

Vem ska jag kontakta om jag vill veta mer?

Mejla Internetstiftelsen: info@sambi.se.

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att ange din e-postadress via startsidan på www.sambi.se.

När gick federationen i drift?

Under våren 2015 gick den första användarorganisationen (Stockholms stad) och tjänsten (Region Stockholms Beställningsportalen) i drift.

På vilket sätt höjer Sambi säkerhetsnivån för den personliga integriteten?

Genom att alla aktörer som är medlemmar i federationen tillämpar samma tekniska och administrativa säkerhetsnivåer – vilka även ligger på en högre säkerhetsnivå jämfört med flertalet av nuvarande lösningar – åstadkommer vi en högre nivå. Dessutom minskar risken för så kallad överskottsinformation i intygen.

Federationens tillitsramverk baseras på det nationella tillitsramverket för Svensk e-legitimation, som Myndigheten för digital förvaltning  (DIGG) ansvarar för. Sambi inkluderar tillitsnivåer enligt tillitsramverket för Svensk e-legitimation och tillitsnivåer för EU:s eIDAS-förordning  .

På vilket sätt blir Sambi kostnadseffektivt?

Gemensamma riktlinjer, -vägledningar och -praxis för hur regelverket ska tillämpas bidrar till kostnadseffektivitet. När olika aktörer inom hälso-, vård- och omsorgsområdet arbetar med lösningar som är baserade på gemensamma och öppna standarder skapas kostnadseffektivitet. Därtill förbättras förutsättningarna för vidgat samarbete inom, och mellan, befintliga aktörer.

För e-tjänstleverantörer innebär federationens gemensamma skalbara infrastruktur att man över tid kan införa många nya tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

För användarorganisationerna ger en gemensam lösning ett effektivare inloggningsförfarande, vilket självklart är tidsbesparande. Det är en av flera nyttoeffekter som en gemensam infrastruktur ger.

Om anslutning

Vilken anpassning krävs av våra egna system?

Generellt sett måste man göra nedanstående:

 • Etablera en eller flera SAML-tjänsteleverantörer som frontar tjänsten gentemot resten av Sambis infrastruktur
 • Se till att de SAML-tjänsteleverantörer man använder sig av tillämpar de SAML-profiler (eGov2 samt saml2int) samt de övriga krav som Sambi ställer på nyttjandet av SAML
 • Se till att tjänstens identitets- och behörighetssystem kan använda sig av de identiteter och attribut som identitetsutfärdare utfärdar inom Sambi. Man måste även se över behörighetsregler så att de kan knytas till de egenskaper som federerade identiteter kan uppvisa. Man behöver också fundera över huruvida man behöver fråga efter specifika attribut som inte associeras med en identitet "automatiskt" i samband med att ett identitetsintyg utfärdas
 • Se över anropsprofiler, om tjänsten är en webbtjänst, så att dessa ligger i linje med Sambis SAML-profiler och regler för bland annat vidarebefordran av identitetsintyg
 • Bestämma sig för vilken eller vilka tillitsnivåer man tillåter för nyttjande av tjänsten
 • Se till att tjänstens loggning har tillräckligt underlag vid övergången till federerade identiteter

Finns det en testmiljö för intresserade?

Det finns en testmiljö till vilken inte bara Sambis medlemmar kan ansluta utan även de som planerar att bli medlemmar samt leverantörer till Sambis medlemmar.

För att få tillgång till testmiljön behöver man först göra en anmälan till Trial via vår webbplats. Efter registrering hos Internetstiftelsen behöver man inkomma med metadata för att börja använda testmiljön. Att lämna metadata sker enligt samma förfarande som för produktionsmiljön.

Om avtal och priser

När betalas tillitsgranskningsavgiften?

Federationsoperatören fakturerar sökande när ett tillitsgranskningsavtal inkommit och har skrivits under av båda parter.

Vad kostar det att tillitsgranskas?

Läs information om avgifter här.

Hur ser avtalet ut?

Sambi har två avtal som ska undertecknas: tillitsgranskningsavtal och anslutningsavtal.

 • Tillitsgranskningsavtalet ingås innan en part genomgår en tillitsgranskning.
 • Anslutningsavtalet ingås efter att parten genomgått en tillitsgranskning med godkänt resultat.

Vad kostar det att bli medlem i federationen?

För att bli medlem i Sambi behöver en part först genomgå en tillitsgranskning med godkänt resultat. Tillitsgranskningens avgifter framgår på webbplatsen för tillitsgranskning.

Sambis avgiftsstruktur framgår av Sambi Bilaga 5 - Avgifter.

Om medlemskap

Vem får bli medlem i Sambi?

Federationen är öppen för alla organisationer inom hälso-, sjukvårds- eller omsorgsområdet, som behandlar känsliga personuppgifter inom sin verksamhet. Federationen är även öppen för de som arbetar med djurens hälso- och sjukvård. Medlem som Användarorganisation i Sambi kan vara statliga myndigheter, landsting, kommuner eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare inom vård-, omsorgs- och hälsoområdet, till exempel:

 • Myndigheter
 • Landsting
 • Kommuner
 • Privata vårdgivare
 • Privata omsorgsgivare
 • Tjänsteleverantörer
 • Apotek
 • Veterinärer

Medlem som Tjänsteleverantör i Sambi kan utöver de ovan nämnda organisationerna även sådan verksamhet vara som rekommenderats av befintlig Medlem att vara Tjänsteleverantör i Sambi.

Hur blir man medlem?

Man kan bli medlem i Sambi på två sätt. Antingen genom ett samboimbud, vars uppgift är att förenkla en Användarorganisations anslutning till Sambi, eller ansluta direkt via federationsoperatören. Vid det senare sättet behöver man först genomgå en tillitsgranskning med godkänt resultat. När en tillitsgranskning avslutats med godkänt resultat kan ett medlemskap ingås genom att underteckna Sambis anslutningsavtal  .

Ett ytterligare ett alternativ att bli medlem är genom Sambiombud. Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk. Här finns våra godkända Sambiombud.

Om riskanalys och ledningssytem

Hur gör vi för att införa ett LIS så enkelt som möjligt?

En väl genomförd riskanalys visar på vilka skyddsåtgärder som behövs, och inte minst vad som inte är relevant. De skyddsåtgärder som riskanalysen leder fram till jämförs med punkterna i ISO/IEC 27001 och 27002. Resultatet blir en uppräkning av vad som ska tas med från standarden, till vilken nivå och vad som inte behövs. (Uppräkningen kallas ofta i detta sammanhang SOA, Statement of Applicability). Listan jämförs med de rutiner, riktlinjer och instruktioner som redan finns. Det som saknas läggs till. Ledningssystemet blir då en samling av relevanta riktlinjer och instruktioner för IT- och informationssäkerhet i organisationen.

Måste verkligen alla delar utföras, både riskanalys, LIS-införande och revision av detta?

Ja, tillsammans utgör de en helhet som säkerställer att verksamheten håller den säkerhetsnivå som krävs för att vara medlem i Sambi.

Varför finns kravet på återkommande revisioner av informationssäkerheten?

Återkommande revisioner säkerställer att rätt nivå av säkerhet upprätthålls år efter år. Det är en svårighet att vidmakthålla skyddsåtgärder och säkerhetsmedvetenhet i en organisation. Återkommande revisioner är ett sätt att bidra till detta. Vidare är det ett sätt att säkerställa att de förändrade förutsättningar som en ny riskanalys pekar på verkligen också hanteras.

Varför behöver riskanalysen utföras regelbundet?

Riskanalysen hanterar bland annat de hot som kan finnas mot verksamheten. Dessa förändras med tiden, några minskar i betydelse och nya uppstår. En regelbundet återkommande riskanalys för med sig att en förändrad hotbild hanteras, och att rätt skyddsåtgärder kan vidtas.

Varför behövs en internrevision av Ledningssystemet för informationssäkerhet?

Revisionen utreder om ledningssystemet uppfyller de skyddsåtgärder som riskanalysen har visat behov av. Vidare utreder den om ledningssystemet finns tillgängligt, är känt och följs.

Varför är kravet på en riskanalys så viktigt?

En riskanalys hanterar på ett systematiskt sätt hot mot och sårbarheter i de skyddsvärda informationstillgångar som berörs. Riskanalysen visar vilka skyddsåtgärder som behövs och till vilken nivå. Det innebär att den styr vilka delar av ISO/IEC 27000-standarden som ska införas, och vad som inte behövs. Standarden är omfattande, och utan en riskanalys blir arbetet med LIS-införande oproportionerligt stort.

Kan ett redan befintligt LIS användas?

Tillitsdeklarationen kan i förekommande fall baseras på godkända, redan befintliga och aktuella underlag som åberopas av sökande. Om den sökande redan har ett certifierat kvalitetssystem och/eller certifiering enligt ISO 27001 eller liknande utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan kan detta åberopas. Detta gäller såväl för användarorganisation, tjänsteleverantör och deras leverantörer.

Varför finns kravet på ett LIS (Ledningssystem för informationssäkerhet)?

Ett LIS enligt ISO/IEC 27000 innehåller regler och riktlinjer för alla viktiga aspekter av IT- och informationssäkerhet. Standarden säger att dessa regler och riktlinjer ska avpassas efter verksamhet och hotbilder. Genom att ställa krav på att ett sådant ledningssystem både finns infört och att det följs säkerställs att en tillräckligt hög säkerhetsnivå finns.

Om tillitsgranskning

Vad är en initial tillitsgranskning?

En initial granskning är den tillitsgranskning som genomförs för en part som inte har varit granskad tidigare. Här finns mer information om hur en tillitsgranskning går till

Varför behövs tillitsgranskningen?

En medlem i Sambi får använda egna lösningar för e-legitimationer, behörighet och tjänster. Övriga medlemmar i Sambi ska kunna lita på och ha tillit till dessa lösningar utan att själva behöva granska dem. För att säkerställa tilliten till identiteter och attribut inom Sambi måste därför alla medlemmar leva upp till det gemensamma regelverket för säkerhet och tillit. Under en tillitsgranskning granskas att en sökandes lösning uppfyller kraven innan ett medlemskap i Sambi kan tecknas. Läs mer om tillit inom Sambi här.

Hur länge är ett godkänt resultat av tillitsgranskningen giltig?

Ett godkänt tillitsgranskningsresultat är giltigt i tre år från datumet för godkännandet. Efter tre år behöver parten genomgå en återkommande granskning vilket innebär att parten behöver inkomma med ett nytt tillitsgranskningsavtal och en ny fullständig tillitsdeklaration.

Vem utför tillitsgranskningen?

Alla granskningar genomförs av två granskare, en huvudgranskare och en kvalitetsgranskare, utsedda av federationsoperatören. Mer information om de granskare som federationsoperatören anlitar finns här.

Hur lång tid tar en tillitsgranskning?

Från det att federationsoperatören mottagit en fullständig tillitsdeklaration från sökande ska ett beslut delges inom 30 arbetsdagar. I särskilda fall kan en förlängning av tillitsgranskningen ske.

Hur skickas den fullständiga tillitsdeklarationen till federationsoperatören?

Allt granskningsunderlag överförs via Sambi dokumenttransport, som är ett system för säker överföring av filer. Sambi dokumenttransport skapar en temporär mikrosida där en överföring sker, underlaget som sänds via systemet är krypterat och åtkomst till systemet sker genom tvåstegsinloggning. Endast sökandens kontaktperson för tillitsgranskningsavtalet ges tillgång till Sambi dokumenttransport. För mer information om hur systemet fungerar besök gärna denna wiki  .

Vad är en fullständig tillitsdeklaration?

En tillitsdeklaration är en självdeklaration över sökandes säkerhetsarbete och ska utgå från det vid var tid gällande tillitsramverket. Underlaget ska innehålla en tillitsdeklaration med de kompletterande dokument som behövs för att styrka deklarationen. Kompletterande dokument som förväntas bifogas är riskanalys, beskrivning av ledningssystem för informationssäkerhet samt internrevision och uppföljningsarbete som görs för att underhålla den sökandes säkerhetsarbete. Här finns mer information om vad som förväntas ingå i en tillitsdeklaration.

Hur ansöker jag om tillitsgranskning?

Första steget för att kunna tillitsgranskas är att fylla i webbformuläret  för tillitsgranskningsavtalet. Därefter har sökanden tolv månader på sig att inkomma med en fullständig tillitsdeklaration. Under fliken Tillitsgranskning finns mer information om att tillitsdeklarera.

Hur kan jag få mer information om tillitsgranskning?

Kontakta oss på info@sambi.se så återkommer vi.

Vad är en återkommande tillitsgranskning?

De som fått ett godkänt granskningsresultat ska genomföra en återkommande granskning vart tredje år. Processen för en återkommande tillitsgranskning är densamma som för den initiala.

Om tillitsramverk

Hur blir en e-legitimationsutfärdare godkänd av Myndigheten för digital förvaltning?

För att Myndigheten för digital förvaltning  (DIGG) ska godkänna en utfärdare av Svensk e-legitimation ska kraven i anslutningsavtalet och dess bilagor uppfyllas, se vidare DIGGs webbplats. En granskning och ett godkännande av utfärdare av e-legitimationer som ska användas i tjänsten inom Sambi görs som för övriga utfärdare av Svensk e-legitimation.

Hur ser Sambis tillitsramverk ut?

Tillitsramverket ställer inte detaljerade krav på medlemmens säkerhetsarbete. Den säkerhetsnivå som medlemmen ska uppfylla ges i stället av kedjan riskanalys – införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) – revision. Se beskrivningen av tillitsramverket i sin helhet.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn